BejelentkezésHírek

Beiratkozás

2016. április 15.

A felvételi eljárás rendje

Felvételi eljárás rendje
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára, a 2016/2017. tanévre

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KLIK) fenntartásában, a Békéscsabai Tankerület illetékességi területén működő iskolákra vonatkozó felvételi eljárásrendje:

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2016. április 14-én (csütörtökön) 8 óra és 19 óra között
és
2016. április 15-én (pénteken) 8 óra és 18 óra között.

Előzetes feladatok:

 1. A tankerület 2016. január 31-ig a megfelelő határidők betartása érdekében felveszi a kapcsolatot az illetékes hivatallal.
 2. A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét 2016. február 29-ig (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Rendelet) 24. § (1) bekezdése alapján).
 3. A köznevelési intézmények a helyben szokásos módon, a kialakult gyakorlatnak megfelelően és időkeretben szervezik a saját tájékoztató napjaikat, nyílt tanítási napokat, bemutató foglalkozásokat.
 4. A kormányhivatal közzéteszi az iskola beiratkozási idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét a beiratkozás első napját megelőzően harminc nappal, azaz legkésőbb 2016. március 15-ig. (Rendelet 22. § (1) bekezdés)
 5. Az általános iskolák tegyék közzé a saját honlapjukon a körzetüket.
 6. Alkalmassági vizsgát szerveznek azon iskolák, ahol sport- és emelt szintű művészeti oktatás folyik, és ehhez az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szükséges (2016. április 13-ig, az iskolai beiratkozás időpontja előtt azok eredményeiről tájékoztassák a szülőket). (A „gyakorló iskolák” vonatkozásában is ezt a szempontot kell alkalmazni.)

A beíratással kapcsolatos feladatok:

Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet

 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyerekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában),
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes),
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről,
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók).

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni (Nkt. 91. §).

A beiratkozást követő feladatok:

 1. A beiratkozási adatok intézményi összesítését 2018. április 18-ig kell elvégezni.
 2. 2016. április 20-án (szerdán) tankerületi értekezlet lesz. Az iskolák vezetői tájékoztatják a fenntartót a felvett, illetve az elutasított tanulókról, valamint egyeztetik a beiratkozott tanulók névsorát, és kiszűrik azon tanulókat, akik több iskolába is beiratkoztak.
 3. A fenntartó meghatározza az adott iskolában a 2016/2017. tanévben indítható osztályok számát. A döntést 2016. április 22-ig hozza meg.
 4. A tanulók osztályba sorolásánál figyelembe kell venni azon körülményt, hogy lehetnek olyan, az iskola felvételi körzetébe tartozó tanulók, akiket a jogorvoslati eljárás eredményeként el kell helyezni az adott iskolában. Továbbá arra is figyelemmel kell lenni, hogy az óvodák által a szakszolgálati ellátórendszerbe irányított tanulóknak az iskolai felvételre vonatkozóan született-e már döntés, illetve amennyiben nem, az mikorra várható.
 5. A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót (2. b sz. melléklet), vagy az elutasításról szóló határozatot (2. a sz. melléklet) az iskolaigazgató 2016. április 29-ig küldi meg a szülő részére.

További fontos tudnivalók

 1. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése a 2014. CV. törvény 28. § 10. pontja alapján módosult. Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (a továbbiakban: „kötelező felvételt biztosító iskola”).
 2. A felvétel elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 102. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálásra jogosult hatóság terjeszti elő. A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani. Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt haladéktalanul megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére.
 3. A benyújtott kérelmeket a Tankerület a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni. (Nkt. 38. § (3), KET 33§ (1), (5))
 4. Az iskolaigazgató a járási hivatalnak jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyereket vett fel. (Rendelet 23. § (4), (5) bekezdés)

A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozásról meg kell tennie a szülőnek!

Tájékoztató
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (1) bekezdése alapján az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) – 2013. szeptemberétől hatályba lépő – 35. §-a alapján az állami általános iskolákban a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházjogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást is – felmenő rendszerben először a 2013/2014. tanévben az általános iskolák első és ötödik évfolyamán -, azzal, hogy ez utóbbi választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdés b) pont 182/A-182/B. §-a állapítja meg.

Önök, mint szülők, nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként az erkölcstan oktatást, vagy valamelyik, az országgyűlés által elismert egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást választanak. Felhívjuk figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség. Ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is adjon az iskolának. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja.

Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő, hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezésében nyilvántartsa, és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végző, az országgyűlés által elismert egyháznak, vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák országgyűlés által elismert egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye általi megszervezésének biztosítása.

Az adatkezelési feladatokat (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás) az állami általános iskolák látják el. Az Önök nyilatkozatát az iskola munkatársai veszik át. A munkatársak a nyilatkozatot átadják az iskola igazgatójának.

Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak az iskolának, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulóknak a hit- és erkölcstan oktatást. Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztály adataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytatnak.

Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személynek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók. Tekintettel arra, hogy a személyes adat csak a cél megvalósulásáig kezelhető, és az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot csak az egyes, országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatásra kialakított tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-ig, tehát gyermekei személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz sem.

Az adatkezeléssel összefüggésben, az Infotv.-ben foglaltak szerint Ön bármikor tájékoztatást kérhet gyermeke személyes adatainak kezeléséről. Kérheti tovább gyermeke személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását (lásd: Infotv. 14-15 §, 17. §), természetesen figyelemre kell lennie arra, hogy a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó választása minimum egy évre szól, továbbá arra, hogy választását minden év május 20-ig módosíthatja a következő tanévre vonatkozóan.

Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (lásd: Infotv. 21 §, 22 §, 52. §).

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Békéscsabai Tankerülete megbízásából
a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége

Copyright © by -sziti- 2011 - 2018
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva