Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Eseménynaptár 
BejelentkezésKözzétételi lista

Közzétételi lista

Az intézmény neve: Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Pál tér 1/2.
OM-azonosítója: 028262
Intézményvezető: Vida András

Fenntartó: Békéscsabai Tankerületi Központ
Címe: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.
Telefon: 66/795-215
E-mail: bekescsaba@kk.gov.hu
Tankerületi igazgató: Bánki András

 1. Általános iskola
  1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről
  2. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

   Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek elérje az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, és az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

   Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

   • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót;
   • lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
   • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást;
   • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

   Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.

   Ha az általános iskola felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni.

   Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza.

   Sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

   Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

   • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
   • testvére az adott intézmény tanulója, vagy
   • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
   • az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

   Az osztályok kialakításánál – a szakmai szempontok elsőbbségét biztosítva - figyelembe vesszük a szülői igényeket is. Az osztályba sorolás az intézményvezető joga és kötelessége.

   Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt.

   A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:

   • a tanuló személyazonosítására alkalmas, a tanuló nevére kiállított személyi azonosítót;
   • lakcímet igazoló hatósági igazolványt;
   • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
   • az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
  3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  4. Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra április hónapban, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala által meghatározott időszakban kell beíratni.

   A Békéscsabai Tankerületi központ által iskolánk részére engedélyezett osztályok száma a 2018/2019-es tanévben 30.

  5. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények
  6. A térítési díj és a tandíj alapja

   5.§ (1) Az intézményben a tanévben fizetendő térítési díj és a tandíj alapja az 1. mellékletben meghatározott díjalap (a továbbiakban díjalap).

   (2) A térítési díj, a tandíj mértékének meghatározásánál minden esetben kizárólag a szakmai alapfeladatokra jutó folyó kiadások összege vehető figyelembe, az 1. mellékletben leírtak szerint.

   (3) A Tankerületi Központ legkésőbb minden év május utolsó munkanapjáig köteles meghatározni a következő tanévben alkalmazondó díjalapot.

   A térítési díj mértéke

   6.§ Az alapfokú művészeti iskolában a 3.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben térítési díjat kell fizetni, amelynek mértéke

   a)a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap zeneművészeti ágban:
    aa)5%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag
    ab)7%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag
    ac)9%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag
    ad)11%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag
    ae)15%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag
    af)20%-a elégtelen tanulmányi eredmény
   esetén,
   b)a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap táncművészeti, képző- és iparművészeti, báb- és színművészeti ág, és szolfény előképző esetén:
    ba)15%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag
    bb)16%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag
    bc)17%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag
    bd)18%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag
    be)19%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag
    bf)20%-a elégtelen tanulmányi eredmény
   esetén.

   A tandíj mértéke

   (1) A tandíj mértéke - a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

   (2) A tandíj mértéke az e szabályzat 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben

   a)a heti hat órát meghalad számú tanórai foglalkozás esetén a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap
    aa)15%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag
    ab)20%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag
    ac)25%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag
    ad)30%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag
    ae)35%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag
    af)40%-a elégtelen tanulmányi eredmény
   esetén,
   b)a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második, vagy további megismétlése esetén a díjalap 40%-a,
   c)a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második, vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, a díjalap
    aa)20%-a 4,5 és 5,0 közötti tanulmányi átlag
    ab)25%-a 4,0 és 4,4 közötti tanulmányi átlag
    ac)30%-a 3,5 és 3,9 közötti tanulmányi átlag
    ad)35%-a 3,0 és 3,4 közötti tanulmányi átlag
    ae)40%-a 2,0 és 2,9 közötti tanulmányi átlag
    af)50%-a elégtelen tanulmányi eredmény
   esetén.

   (3) A 4.§ (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vett szolgáltatás esetében a tandíj mértéke a díjalap 100%-a.

   (4) A 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommel történő megismétlése esetén a tandíjak mértéke
   a) az évfolyam harmadik alkalommel történő megismétlése esetén a díjalap 50%-a, b) az évfolyam további alkalommel történő megismétlése esetén a díjalap 100%-a.

   (5) A 4.§ (2) bekezdése alapján igénybe vett kollégiumi szolgáltatás esetén a tandíj mértéke a nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás keretében részt vevő 19. életévét betöltött tanuló esetén azonos az iskolai térítési díjjal.

   (6) A 4.§ (3) bekezdése alapján igénybe vett kollégiumi szolgáltatás esetén a tandíj mértéke a díjalap 100%-a.

   (7) A Tankerületi Központ határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e szabályzatban meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

   A térítési díj és tandíjkedvezmény, -mentesség

   8.§ (1) A gyemeket, tanulót, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevőt a szociális helyzete alapján térítési díj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek, a tanuló, illetve kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindekori öregségi nyugdíj

   a) 135%-át nem haladja meg, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 10%-a,
   b) 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 20%-a,
   c) 140%-át meghaladja, de maximum 150%-a, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 30%-a,
   d) 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 40%-a,
   e) 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 50%-a,
   f) 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 60%-a,
   g) 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 70%-a,
   h) 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 80%-a,
   i) 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a fizetendő díj a 6-7.§-ban meghatározott díj 90%-a,

   a fizetendő díj.

   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni.

   (3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet tanévenként egy alkalommal kell benyújtani. A kérelmet a benyújtását követő 10 napon belül az intézmény vezetője bírálja el. A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző háromhavi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.

   (4) A díjkedvezmény iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formában, egy példányban az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, legkésőbb minden év szeptember 20. napjáig.

  7. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  8. a) 2018. 02. 12. Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala – hatósági ellenőrzés

   b) 2017. november 2. és 2018. február 28. Oktatási Hivatal – a köznevelés információs rendszerét (KIR) érintő szakmai ellenőrzés, amelynek keretében a 2016/2017. tanév júniusi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozóan a korai jelző- és támogató rendszerben megadott adatokat vettették össze a feladatellátási helyen megtalálható tanügyi dokumentumokban szereplő adatokkal. Az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságokat.

  9. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
  10. Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától este 22 óráig tart nyitva.

   A tanulók rendezvény esetén 20 óráig tartózkodhatnak az iskolában, külön engedéllyel 20.30-ig. Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 7.30 órától 16.30 óráig tart.

   Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva van. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt.

   A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

   szeptember 3.Tanévnyitó ünnepség
   október 1.Zenei világnap
   október 5.Október 6-i megemlékezés
   október 19.Október 23-i ünnepség
   december 6.Mikulás
   december 14.Karácsonyi vásár
   december 20.Karácsonyi ünnepély és hangverseny
   január 22.A Magyar kultúra napja
   január 26."Innen nyílnak a csillagok…"
   február 8.Felsős farsang
   február 15.Alsós farsang
   február 25.A diktatúrák áldozatainak napja:
   március 14.Március 15-i emlékműsor
   április 16.A Holokauszt áldozataira emlékezünk
   áprilisIskolánk által szervezett városi versenyek
   József Attila Városi Versmondóverseny
   Csabai Kulturális Játékok
   júniusGyermeknapi rendezvények
   június 4.A Nemzeti összetartozás napja, Trianoni megemlékezés
   június 15.Ballagás, Tanévzáró ünnepély
  11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
  12. Intézményünkben nem volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

  13. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
  14. Szervezeti és műküdési szabályzat
   Házirend
   Pedagógiai program

  15. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
  16. MunkakörVégzettségSzakképzettség
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító; nyelv és beszédfejlesztő pedagógus szak
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító; okleveles nyelv és beszédfejlesztő tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   iskolapszichológusegyetempszichológus
   tanárfőiskolaáltalános iskolai nyelv-oktató tanító; angol szakos nyelvtanár
   tanárfőiskolamatematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár
   tanáregyetemáltalános iskolai tanító, testnevelés szakos általános iskolai tanár, okleveles általános iskolai testnevelő tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolaáltalános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolamatematika-rajz szakos tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolaföldrajz-testnevelés szakos tanár
   úszásoktatófőiskolaközépfokú úszás edző, pedagógia szakos nevelő
   tanárfőiskolabiológia-technika szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár
   tanárfőiskolamatematika-technika szakos tanár, informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanáregyetemtestnevelő edző, okleveles testnevelő tanár, okleveles angol tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító, lovas-sport sportoktató
   tanárfőiskolaáltalános iskolai tanító, ének-zene szakos általános iskolai tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítóegyetemszakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, pedagógiai értékelési szakértő, pedagógia szakos tanár, iskolai menedzser és tantervfejlesztő általános iskolai tanár, általános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanár, könyvtárosegyetemkönyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar szakos középiskolai tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   könyvtáros tanár, tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító, informatikus könyvtáros
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus óvodapedagógiai, tanítói gyógytestnevelés területen, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolaangol szakos nyelvtanár
   gyógypedagógusfőiskolaoligofrémpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
   tanárfőiskolamatematika-fizika szakos általános iskolai tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   gyógypedagógusfőiskolaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógiai tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító, orosz nyelv és irodalom szakos tanár, angol nyelvet oktató tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító, gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus tehetségfejlesztés szakterületen
   tanáregyetemtestnevelő edző, okleveles testnevelő tanár, okleveles család és gyermekvédő tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító, felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolatörténelem szakos tanár
   tanárfőiskolaföldrajz-testnevelés szakos tanár, alapfokú uszodamester, sportoktatói labdarúgó sportoktató
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolamatematika-testnevelés szakos általános iskolai tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanár, rendszergazdafőiskolaáltalános iskolai tanító, mérnök informatikus
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolamatematika-kémia szakos általános iskolai tanár
   fejlesztő pedagógusfőiskolaáltalános iskolai tanító, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolamagyar-orosz szakos általános iskolai tanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanár, rendszergazdafőiskolaáltalános iskolai tanító, számítástechnika szakos tanár
   tanárfőiskolaáltalános iskolai tanító, angol nyelv és irodalom szakos tanár
   tanár, ifjúságvédelmi felelősfőiskolatörténelem szakos általános iskolai tanár és népművelő, fejlesztőpedagógus
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító, pénzügyi vállalkozási szakértő
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolamagyar-történelem szakos tanár
   tanárfőiskolamagyar-orosz szakos általános iskolai tanár, német szakos nyelvtanár
   tanítófőiskolaáltalános iskolai tanító
   tanárfőiskolaáltalános iskolai tanító, angol szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
   tanárfőiskolaföldrajz szakos általános iskolai tanár és népművelő, oktatásinformatikus, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
  17. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
  18. MunkakörVégzettség 
    FokMegnevezésMegjelölt képesítés
   pedagógiai asszisztensemelt szintűszakképzésgimnáziumi érettségi, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai segítő munkatárs
   iskolatitkárközépfokúérettségiszakközépiskolai érettségi (könyvelő, statisztikus, vállalati tervező)
   laboránsközépfokúérettségielektronikai műszerész
   gyógypedagógiai asszisztensemelt szintűszakképzésérettségi, gyógypedagógiai asszisztens, idegenforgalmi szakmenedzser
   pedagógiai asszisztensemelt szintűszakképzésgimnáziumi érettségi, pedagógiai segítő munkatárs
   gyógypedagógiai asszisztensemelt szintűszakképzésgimnáziumi érettségi, gyógypedagógiai segítő munkatárs
   gyógypedagógiai asszisztensemelt szintűszakképzésérettségi, gyógypedagógiai segítő munkatárs, ápoló, szociális gondozó és ápoló
   pedagógiai asszisztensemelt szintűszakképzésérettségi, pedagógiai és családsegítő segítő munkatárs
   iskolatitkáremelt szintűközépfokúgimnáziumi érettségi, külkereskedelmi ügyintéző
  19. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
  20. Kompetenciamérés

   TanévÉvfolyamIskolai átlagOrszágos átlag
     Szövegértés
   2012/2013.6. évfolyam14881489
   8. évfolyam16471620
     Matematika
   2012/2013.6. évfolyam15581497
   8. évfolyam15891555
     Szövegértés
   2013/2014.6. évfolyam15291491
   8. évfolyam16291617
     Matematika
   2013/2014.6. évfolyam15511481
   8. évfolyam15951557
     Szövegértés
   2014/2015.6. évfolyam15181567
   8. évfolyam16101557
     Matematika
   2014/2015.6. évfolyam15131497
   8. évfolyam16361618
     Szövegértés
   2015/2016.6. évfolyam15091494
   8. évfolyam15861568
     Matematika
   2015/2016.6. évfolyam15141486
   8. évfolyam15651597
     Szövegértés
   2016/2017.6. évfolyam15811503
   8. évfolyam15771571
     Matematika
   2016/2017.6. évfolyam15471479
   8. évfolyam16271621
  21. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  22. TanévTanulói létszám (október 1.)Osztályok számaÁtlagos létszám Évközben érkezőkÉvközben távozókÉvismétlők száma
   2012/2013.6983321,1528423
   2013/2014.6663022,2033357
   2014/2015.6723121,6834356
   2015/2016.6733121,7122202
   2016/2017.6793121,9033211
   2017/2018.6583021,9317240
  23. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
  24. Szakkörök

   Angol szakkör 
   Bábszakkör 
   Barkács szakkör 
   Biológia szakkör 
   Énekkar 
   Gitár szakkör 
   Gyöngyfűző szakkör 
   Hadtörténeti szakkör 
   Hagyományőrző népi játékok 
   Helytörténeti szakkör 
   Informatika szakkör3. évfolyam
   Informatika szakkör4. évfolyam
   Játékos matematika szakkör2. évfolyam
   Kémia szakkör7-8. évfolyam
   Kézműves szakkör 
   Kis nyelvész szakkör3. évfolyam
   Könyvtár szakkör 
   Középiskolai előkészítő - angol8. évfolyam
   Középiskolai előkészítő - matematika8. évfolyam
   KRESZ szakkör4. évfolyam
   Matematika szakkör3. évfolyam
   Matematika szakkör4. évfolyam
   Matematika - Okoskodók 
   Német szakkör 
   Nyelvvizsga előkészítő 
   Origami szakkör4. évfolyam
   Rajz szakkör1-2. évfolyam
   Rajz szakkör4. évfolyam
   Rajz szakkör5-8. évfolyam
   Sakk és rejtvényfejtő szakkör 
   Ügyes kezek szakkör1. évfolyam
   Ügyes kezek szakkör4. évfolyam

   Sportkörök

   Atlétikai csoport 
   Foci - fiú1-2. évfolyam
   Foci - lány5-6. évfolyam
   Jóga 
   Kézilabda - lány 
   Sportkör3. évfolyam
   Sportkör4. évfolyam
   Torna 
   Tömegsport1. évfolyam
   Tömegsport2. évfolyam
  25. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  26. Hétvégi házi feladat

   Az 1-4. évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. Szorgalmi feladatot, például gyűjtőmunkát jelölhetünk ki, melynek elvégzése önkéntes.

   Az 5-8. évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. Ezeken az évfolyamokon is jelölhetünk ki szorgalmi feladatot, melyek végzése önkéntes. Hét végére akkor kaphatnak írásbeli és/vagy szóbeli házi feladatot, ha heti 2 órás a tantárgy, és pénteken, illetve a következő hét hétfőjén van az adott tanítási óra. Ezek vonatkoznak a projekttel, témahéttel kapcsolatos szóbeli, írásbeli házi feladatokra is.

   A beszámoltatás formái, rendje

   Törekszünk a szóbeli és az írásbeli számonkérés egyensúlyának megtartására.

   A sajátos nevelési igényű tanulók esetében figyelembe vesszük a szakértői bizottság szak-véleményben foglaltakat.

   A dolgozatok kijavítása a megírástól számított 2 héten belül megtörténik.

   Minden témazáró dolgozatot, évfolyam szintű felmérőt összeszedünk, és a tanév végéig megőrizzük.

   Az alábbi írásbeli beszámoltatási formákat alkalmazzuk:

   Év eleji felmérések:
   Célja: az előző tanévben elsajátított ismeretekről tájékozódás.
   Az elért %-os teljesítményt az év eleji ismétlések tematikájának elkészítéséhez használjuk fel. Érdemjeggyel nem értékeljük.
   Az év eleji ismétlés utáni dolgozat már osztályozható.

   Kisdolgozatok
   Célja a napi felkészülés ellenőrzése vagy rövidebb tematikus egység számonkérése.

   Témazáró dolgozatok
   Célja: a témakör utáni ellenőrzés.
   A témazáró dolgozat írásának időpontját legkésőbb a dolgozatot megelőző utolsó órán (összefoglalás) közölni kell a tanulókkal.

   Egy tanítási napon, az 1-4 évfolyamon egy, az 5-8 évfolyamon két témazáró íratható.

   A naplóban a jegyzet rovatban jelezzük előre, hogy melyik napon kívánunk témazáró dolgozatot íratni. A nevelői egyeztetés során a kisebb óraszámban oktatott tantárgy részesül előnyben.

   Azonos évfolyamon a nevelők egyeztetik a témazárók feladattípusait, meghatározzák a ponthatárokat.

   A témazáró dolgozatok számát a tantárgyi tantervek tartalmazzák.

  27. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
  28. A 250 óránál, illetve tantárgyanként az óraszám harminc százalékánál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a következők:

   1-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv

   5-6. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret, idegen nyelv

   7-8. évfolyamon: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv

   A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.

   Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tan-tárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.

   A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

  29. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
  30. Osztályok száma: 30

   OsztályLétszám
   1. a22
   1. b21
   1. c16
   1. d15
   2. a26
   2. b26
   2. c22
   3. a19
   3. b17
   3. c15
   3. d22
   4. a24
   4. b21
   4. c22
   4. d19
   5. a25
   5. b29
   5. c23
   5. d19
   6. a25
   6. b22
   6. c20
   6. d25
   7. a23
   7. b24
   7. c22
   7. d25
   8. a27
   8. b25
   8. c17
 2. Alapfokú művészeti iskola
  1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről
  2. A művészeti iskolába a tanév elején jelentkezhetnek a tanulók a szülők által kitöltött jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével. A jelentkezési lap az iskola titkárságán hozzáférhető.

  3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  4. A beiratkozásra meghatározott idő: 2018. szeptember 15.

  5. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények
  6. Lásd az általános iskolai fejezetben.

  7. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  8. Intézményünkben nem volt ellenőrzés, vizsgálat.

  9. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
  10. Nyitvatartás: hétfő, kedd, szerda: 13.00-16.00 óra

   A rendezvények megegyeznek az általános iskolai rendezvényekkel.

  11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
  12. Intézményünkben nem volt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.

  13. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
  14. A művészetoktatásban részt vevő tanulók eredményei megjelennek az általános iskola eredményeiben.

  15. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  16. A 2017/2018-as tanévben nem volt évismétlő tanuló, a tanév során 8 tanuló maradt ki.

  17. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
  18. Megegyeznek az általános iskola tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége.

  19. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  20. Nem releváns, mert nincs házi feladat és dolgozat.

  21. A beszámoltatás formái, rendje
  22. A tanulók az Előképző 1-2. évfolyamában félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.

   A tanulók az Alapfok 2-6. évfolyamába félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt.

  23. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
  24. A részletes követelményeket az iskola pedagógiai programja tartalmazza.

  25. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
  26. PedagógusVégzettségSzakképzettség
   tánctanár 1főiskolatáncpedagógus
   tánctanár 2főiskolaokleveles tánctanár
  27. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
  28. A művészeti iskolában nincs nevelő és oktató munkát segítő munkatárs.

  29. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma
  30. ÉvfolyamÉvfolyamok száma
   előképző0
   alapfokú5
   továbbképző0
  31. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel
  32. TÁNCGÁLA - május utolsó hete – helyben, az iskola aulájában.

  33. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
  34. Iskolai rendezvények, táncbemutatók:
   - Felsős farsang
   - Alsós farsang
   - Alapítványi bál
   - Bendegúz anyanyelvi verseny megyei forduló
   - Egészségnapok

  35. Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma
  36. Művészeti ágCsoportLétszám
   táncművészetAlapfok 1/116 tanuló
   táncművészetAlapfok 1/215 tanuló
   táncművészetAlapfok 2-512 tanuló

Copyright © by -sziti- 2011 - 2019
All Rights Reserved - Minden jog (beleértve minden jogot) fenntartva