Beíratás

BEIRATKOZÁS
TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a 2023/2024. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás dátuma 2023. április 20. és 21.
Személyesen és online formában is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét, azonban az online beiratkozás esetén a beíratáshoz szükséges eredeti dokumentumokat a beiratkozás valamely napján személyesen is be kell mutatnia.

1.  Elektronikus úton történő beíratás

A beiratkozás napjait megelőzően javasoljuk az alábbi felületen az adatok online beküldését, mert ez jelentősen gyorsítja az ügyintézést a személyes megjelenéskor. Az elektronikus úton történő jelentkezésre április 5-től április 21-én 12.00 óráig van lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül, melynek elérhetősége:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Az e-Ügyintézés elektronikus felületen a „Beiratkozás” menüpont alatt a „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” modulon keresztül jelentkeztetheti gyermekét.

 A KRÉTA elektronikus ügyintézői felületének használatát segítő bemutatót letölthetik itt.

Online beiratkozás esetén a beíratáshoz szükséges eredeti dokumentumokat április 20-án vagy 21-én személyesen kell bemutatnia az iskolában.

2.  Személyesen történő beíratás
Időpontja:
 április 20-án 8.00 órától 18.00 óráig és
– április 21-én 8.00 órától 16.00 óráig.

Akinek nincs lehetősége a KRÉTA rendszeren keresztül beíratni gyermekét iskolánkba, ezt megteheti személyesen is, de ebben az esetben kérjük, hogy a +36 30/320-8172 telefonszámon egyeztessen időpontot az indokolatlan várakozás elkerülése érdekében.
Nem szükséges időpontot kérnie, ha az adatokat feltöltötte a KRÉTA felületén és csak a dokumentumok bemutatása céljából érkezik.

A beíratás helye: Lencsési Általános Iskola

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány;
  a gyermek nevére kiállított lakcímkártya;
  a gyermek TAJ-kártyája;
  a gyermek 5 éves státuszlapja;
  pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakértői vélemény (ha van);
  határozat a szülői felügyeleti jog kizárólagos gyakorlásáról (ha van).

További tudnivalók
Értesítés felvételről: Az iskolánk beiskolázási körzetén kívüli lakcímmel rendelkező gyermekek felvételéről vagy elutasításáról előreláthatólag 2023. április 29-ig születik meg a döntés melyről a szülőnek / törvényes képviselőnek tájékoztatást küldünk.

Elutasítás esetén: Ha a nem körzetes iskolába jelentkezés elutasításra került, akkor a szülő/ törvényes képviselő az elutasító döntés véglegessé válásától számított 5 napon belül köteles megerősíteni a körzetes iskolába történő beíratási szándékát. Ezt elegendő online módon megtenni a fentebb meghatározott E-ügyintézéses felületen.

Hit- és erkölcstan/etika: A beíratás napján, de legkésőbb április 30-ig a szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választ. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri gyermeke számára.
A beiratkozáshoz szükséges további információk tekintetében segítséget kérhet gyermeke óvodájától vagy iskolánk vezetésétől a +3630/320-8172 telefonszámon.

Iskolánk beiskolázási körzetét az alábbi linken tekintheti meg

https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/JelReszletes/13470

Üdvözlettel:
                      Vida András
                      intézményvezető

 

Kedves Szülők!

 

Tisztelettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük immár kinőtte az óvodát és igazi iskolás akar lenni. Engedjék meg, hogy bemutatásával segítségükre legyünk az iskolaválasztás bizonyára nehéz feladatában. Az elmúlt évek felújításainak köszönhetően megszépült épületünk, és diákjainkat egy korszerű iskola várja. Legfőbb célunk, hogy gyermekük megszeresse a tanulást, érezze jól magát az iskolai közösségben és sikeresen sajátítsa el az alapkészségeket. Értékrendünkben legfontosabb a gyermek, a gyermeki személyiségéhez igazodó pedagógiai munka. Ezért iskolánk színes, változatos programokat, tevékenységeket biztosít számukra a sokoldalú fejlesztés érdekében. Hisszük és valljuk, hogy valamiben mindenki tehetséges és minden kisgyermeknek joga van egyéni ütemben elsajátítani az alapvető ismereteket, készségeket. Az alsó tagozaton gyermekeink az iskola- és napköziotthonos forma előnyeinek kihasználásával tanulnak, tehát délután azzal a tanítóval gyakorolják a magyar nyelv és irodalmat, illetve matematikát, aki a délelőtti órákon is foglalkozik velük. Ez az oktatási forma lehetővé teszi, hogy nemcsak a tanítási órákon, hanem szabadidőben is együtt lehessenek a tanítók a tanítványaikkal, így több lehetőség nyílik a személyes kapcsolat mélyítésére, a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra, a közös játékra. A fent leírtak megvalósításának legfontosabb színtere a tanítási óra, de külön élményt jelentenek a tanórán kívüli foglalkozások és rendezvények is. A művészeti nevelést a tanítási órákon kívül a délutáni szabadidőben szervezett szakkörök (tánc, balett, társastánc, néptánc, kézműves, énekkar, gyöngyfűzés, stb.) egészítik ki. Iskolai tehetséggondozó programunk lehetővé teszi, hogy tanulóink a tudományok, művészetek és a sport területén kibontakoztassák kiemelkedő képességeiket. Az elmúlt években igen szép eredményeket értek el tanulóink a különböző szintű tanulmányi és sportversenyeken. Több verseny országos döntőjében “lencsésis diákok” képviselték iskolánkat, városunkat, megyénket, és szereztek dobogós helyezést. Tanulóink részt vehetnek alapfokú művészetoktatásban (társastánc, modern tánc tanszakon) a Bartók Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve néptáncoktatásban a Hétpróbás Néptánciskola helyi csoportjában. Iskolánk évek óta részt vesz több sportág utánpótlás-nevelésében. Ennek a munkának a magas színvonalát élsportolók, országos bajnokok és korosztályos válogatottak fémjelzik. Igazi zöldövezetet biztosít a 2,5 hektáros zárt udvarunk, és a szomszédságunkban lévő Lencsési Ifjúsági Park a mindennapos testnevelés és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A mozogni szerető gyerekeket atlétika- és tornaedzések, labdajátékok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) várják. Korszerű uszodánkban első osztálytól indul az úszásoktatás és a vízilabda-edzés.  Az informatika oktatását két jól felszerelt szaktantermünk mellett hordozható tanulói netbookok segítik. Tanítványaink már első osztálytól kezdve életkoruknak megfelelően játékos formában ismerkednek az idegen nyelvvel (angol, német), igény szerint az óratervi órán túl szakköri formában is. Negyedik osztálytól kezdve pedig csoportbontásban, emelt óraszámban folyik az oktatás – heti 4-5 óra. Nyolcadik osztályos tanulóink számára nyelvvizsgára felkészítő foglalkozásokat szervezünk, melynek eredményeként egyre többen tesznek le középfokú nyelvvizsgát. Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos fejlesztő munkára és az iskolai fokozatok (óvoda-iskola, alsó-felső tagozat, felső tagozat-középiskola) közötti nyugodt átmenet biztosítására. Iskolánk életét számos hagyományos rendezvény gazdagítja. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, szülői értekezletet, fogadóórát, szülői fórumokat tartunk. A szülői munkaközösség javaslataira, véleményére, támogató munkájára mindig számíthatunk. Pályázati támogatásokból kialakításra került a játszóudvar, megépültek az új kerékpártárolók, megújult az ebédlő, továbbá iskolabútorok és informatikai eszközök beszerzése is történt. 

A 2023/2024-as tanévben a következő pedagógusok készülnek az első osztályos kisgyermekek fogadására:

Uhrin Edit – Czifrák Csaba
Karakasné Ágoston Anikó-Medgyesiné Seprenyi Erzsébet
Kincses Anikó-Mrsan Zoltán