Covid – 19

JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYZAT

Készült az Emberi Erőforrások Minisztérium által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentum, az Emberi Erőforrások Miniszterének „Védekezés a köznevelési intézményekben” tárgyú, 2021. augusztus 25-én kelt, és a „Maszkviselés a köznevelési intézményekben” tárgyú, 2021. november 19-én kelt levele alapján.

1.    Felkészülés a tanévre

 • Intézményünkben a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlása alapján alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást és rendszeres fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.

2.    Intézményünk látogatása, rendezvények, kirándulások

 • Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 • Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, orvosi igazolással jöhet ismét az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskola épületébe, csak az intézményvezető előzetes engedélyével.
 • A tanévnyitó ünnepélyen az aulában csak az 1. és a 8. évfolyamos tanulók foglalnak helyet, a többi osztály a saját tantermében, televízión keresztül kíséri figyelemmel az ünnepséget.

Csak az egyik szülő kísérje el az 1. osztályos gyermekét az iskolába. A felsőbb évfolyamon tanuló gyermekek szülei ebben az évben ne vegyenek részt az ünnepségen, gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérjék el!

 • Az osztálytermekben a terem mérete és az osztály létszáma által behatárolt lehetőségen belül a pedagógus gondoskodik a tanulók lazább elhelyezéséről.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • A 7.00 órától 7.25 óráig és a 16.00 órától 17.00 óráig tartó ügyeletben a tanulók az egymástól megfelelő távolságban elhelyezett székeken foglalnak helyet.
 • Rossz idő esetén az alsó tagozatos tanulók szünetekben a saját osztálytermükben és a terem előtt kijelölt folyosórészen tartózkodhatnak. Az osztályok, napközis csoportok az ebédlő előtti folyosórészen, a kijelölt területen belül várakoznak. Az 1-2. évfolyamon a tanítási óra 35. perce, a 3-4. évfolyamon a 45 perc letelte után lehet tartani.
 • Az ebédeltetés biztonságos lebonyolítása érdekében a 35 és 40 perces tanítási órákat teljes értékű tanóraként vezetjük a naplóban.
 • A WC-ket a tanulók maszkban használhatják.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében a testnevelésórák 10 perccel korábban befejezhetők.
 • Az iskolai rendezvényeket kisebb létszámú rendezvényekre bontva és a résztvevők körének korlátozásával bonyolítjuk le.
 • A belföldi osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások lebonyolítása lehetséges, de nem javasolt. Külföldre nem tervezünk kirándulásokat.

3.    Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 • Az iskola bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki alaposan fertőtlenítse a kezét!
 • A szociális helységekben szappanos kézmosási lehetőséget biztosítunk, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki.
  Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók az első tanítási napon és a tanév során alkalomszerűen kapnak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.
 • Napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk a termekben, a folyosókon és a szociális helységekben. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 • A játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

4.    Étkeztetésre vonatkozó szabályok

 • Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.
 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • A mellékelt ebédeltetési rend szerint az osztályok, napközis csoportok keveredése elkerülhető, a sorban állás esetén a védőtávolság betartása érdekében az ebédlő előtti folyosón kijelölt helyen várakozhatnak az osztályok, napközis csoportok.
 • Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.

5.    Iskolaegészségügyi ellátás szabályai

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
 • Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
 • Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

6.    Tanulói hiányzások kezelése

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 • Az a pedagógus vagy tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az iskolába. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

7.    Teendők beteg személy esetén

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

8.    Kommunikáció

Az iskola egészének működését érintő, különösen a járványügyi helyzettel és a digitális oktatással kapcsolatos kérdésekben a pedagógusok csak az intézményvezetés által jóváhagyott információkat nyújthatnak a szülőknek.

Békéscsaba, 2021. november 22.

  Vida András
intézményvezető